آیا من یک نویسنده هستم؟

نویسنده کیست؟ نویسنده کجاست؟ آیا من هم میتوانم بنویسم؟